گرفتن عرضه کل محدود شده است قیمت

عرضه کل محدود شده است مقدمه

عرضه کل محدود شده است