گرفتن توضیحات کتبی برای کارکنانی که قادر به شرکت در سمینار نبودند قیمت

توضیحات کتبی برای کارکنانی که قادر به شرکت در سمینار نبودند مقدمه

توضیحات کتبی برای کارکنانی که قادر به شرکت در سمینار نبودند